Veilig sportklimaat

Algemeen

Wij willen een vereniging zijn, waar sportiviteit en de algemene normen, waarden, omgangsvormen en ondeling respect vanzelfsprekend zijn. F.D.O. Amsterdam onderschrijft en draagt actief het programma 'Een Veilig Sportklimaat' uit. Dit betekent dat:

- voor alle begeleiders binnen onze vereniging gelden de 'gedragsregels begeleiders in de sport' zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport

- wij een vertrouwenscontactpersoon hebben

- iedere train(st)er die les geeft binnen GV F.D.O. een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient te overleggen (elke 3 jaar)

- iedere train(st)er ondertekent bij aanvraag van de licentie (elke 4 jaar) de gedragscode van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Deze kunt u hier nalezen:

Gedragscode KNGU

- wij bij de trainingen het 4-ogen principe hanteren. Dit betekent dat een train(st)er nooit alleen op een groep staat en er is altijd tenminste een tweede train(st)er, assistent of ouder aanwezig tijdens de les

 

Uiteraard hebben wij ook een gedragscode/huisregels welke gelden voor alle leden, trainers, vrijwilligers, ouders en bestuursleden en die er zijn om maximaal turn- en gymplezier te waarborgen. Lees hieronder meer over de gedragsregels begeleiders in de sport, de vertrouwenscontactpersoon en onze gedragscode/huisregels.

 

Vertrouwenscontactpersoon

Judella Daal is onze vertrouwenscontactpersoon (VCP) en is het centrale aanspreekpunt binnen de club om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Ze is bereikbaar voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met, grensoverschrijdend gedrag. Dit kan van alles zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan pesten, belediging, discriminatie, agressie, (seksuele) intimidatie, bedreiging, mishandeling, doping, matchfixing, etc.

Een gesprek met een VCP is altijd vertrouwelijk.

 

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon wel en niet?

De VCP is hét aanspreekpunt voor iedereen binnen de club (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, trainers, vrijwilligers, bestuur), maar geen hulpverlener! Wat doet een VCP dan wel? Een VCP biedt een luisterend oor en is een 'zorgzame wegwijzer'. Als het nodig en gewenst is, kan de VCP iemand gericht en gepast doorverwijzen naar hulpverlening of samen bepalen wat de vervolgstappen worden. Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP de club gevraagd en ongevraagd om preventieve maatregelen te nemen.

De VCP is er NIET voor: meningsverschillen met train(st)ers of leiders, klachten over teamindelingen of sportinhoudelijke vragen.

 

Even voorstellen en contactgegevens

Ik ben Judella Daal, misschien ken je mij al als jurylid bij de wedstrijden. Ik ben de moeder van David en Anna die jarenlang bij FDO geturnd hebben. In mijn dagelijkse werk ben ik dokter. In mijn vrije tijd ben ik net zoals jullie ook sportief bezig, maar dan met hardlopen en bootcampen. Ik hoop natuurlijk dat jullie mij niet nodig hebben, maar mocht je toch graag iets willen bespreken met mij, dan kan je contact opnemen via dit mailadres: vcp.fdo.judella@gmail.com 

Let op: het is verstandig om vertrouwelijke informatie niet via e-mail te versturen.

Gebruik de e-mail alleen voor het maken van een afspraak.                        

 

Zit je ergens mee?

 

Voor kinderen

Word je gepest in de turnles? Voel je je niet prettig in de groep? Of is er iets vervelends gebeurd waar je graag over wil praten? Weet je niet zo goed aan wie je het kunt vertellen?

 

Je kunt natuurlijk altijd eerst praten met jouw train(st)er. Als jullie er niet goed uitkomen, dan kun je een mailtje schrijven naar het bestuur: info@gvfdo.nl. Wij denken graag met je mee en kunnen in gesprek gaan met de lesgever van je groep. Wil je dat liever niet? Dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon: Judella. Haar kun je mailen als je niet weet hoe je je probleem kunt oplossen.

 

Je kunt ook altijd kijken op de website van Centrum Veilige Sport

https://centrumveiligesport.nl/een-melding-maken/waar-kan-ik-terecht

 

Voor ouders

Wanneer er iets aan de hand is, kun je altijd contact opnemen met het bestuur van FDO. Wil je liever met onze contactpersoon praten? Dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon, Judella.

 

Je kunt met Judella contact opnemen over vertrouwelijke zaken of vragen op het gebied van onveiligheid, pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, enz. als die zich op de club voordoen. Natuurlijk kun je je hiervoor ook rechtstreeks tot de lesgever of het bestuur wenden en dat ligt ook vaak meer voor de hand, maar als dat lastig is, kun je dus ook met Judella overleggen. Gaat het inhoudelijk over turnen of over organisatorische zaken, dan horen je vragen of klachten bij de lesgever of het bestuur thuis.

 

Natuurlijk kunnen ook lesgevers, assistenten en bestuursleden contact opnemen met onze vertrouwenspersoon.

 

Je kunt ook altijd kijken op de website van Centrum Veilige Sport

https://centrumveiligesport.nl/een-melding-maken/waar-kan-ik-terecht

 

Hoe te handelen bij problemen en vervelende ervaringen is uitgewerkt in de meldcode grensoverschrijdend gedrag. Deze is hier te lezen.

 

Gedragscode en huisregels

Klik voor de gedragscode en huisregels op onderstaande button.

gedragscode_en_huisregelsdefinitief.pdf

Meldcode grensoverschrijdend gedrag

Klik voor de meldcode grensoverschrijdend gedrag op onderstaande button

2020_demeldcodegogenmeldplichtsisport_def.pdf

Gedragscode KNGU

ALGEMENE BEPALINGEN GEDRAGSCODE K.N.G.U.

De gedragsregels gelden voor allen die direct of indirect zijn betrokken bij de begeleiding of sportbeoefening van één of meer gymnasten. Deze regels gelden naast of als aanvulling op richtlijnen van begeleiders die voor de uitoefening van hun beroep al over eigen gedragsregels of een beroepscode beschikken, zoals (sport)artsen, fysiotherapeuten, psychologen, enzovoort.
Andere betrokkenen dan de hiervoor genoemden, zoals familieleden en medegymnasten dienen deze regels eveneens na te leven.

 

* Lees voor begeleider ook leid(st)er, train(st)er, coach en assistent.

 

7.1.01. De begeleider zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen de gymnast zich veilig voelt.

7.1.02. De begeleider stelt in overleg met gymnasten en, indien minderjarig tevens met hun ouders, afhankelijk van het niveau, concrete doelen vast.

7.1.03. De begeleider respecteert de waardigheid van de gymnast en dringt niet verder door in diens privé-leven, dan nodig is voor de doelen als bedoeld in 7.1.02.

7.1.04. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of intimidatie tegenover de gymnast.

7.1.05. Het belang van de gymnast staat centraal. De begeleider gebruikt of misbruikt de (sportieve) situatie niet ten koste van het belang van de gymnast.

7.1.06. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige gymnast tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd, worden beschouwd als seksueel misbruik en kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.

7.1.07. De begeleider gaat niet in op seksuele toenaderingspogingen van de gymnast en onderneemt ook niet zelf dergelijke toenaderingspogingen.

7.1.08. De begeleider raakt de gymnast niet op zodanige wijze nodeloos aan, dat de gymnast deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard kan ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

7.1.09. De begeleider onthoudt zich van verbale intimiteiten en grof taalgebruik.

7.1.10. De begeleider gaat gereserveerd en met respect om met de gymnast, in ieder geval in de volgende situaties: tijdens trainings(stages), wedstrijden en reizen, met name ook in ruimten als de kleed- of hotelkamer.

7.1.11. De begeleider is verplicht met personen of instanties samen te werken die de belangen van de jeugdige gymnasten samen met hen behartigen opdat deze instanties hun werk goed kunnen uitoefenen.

7.1.12. De begeleider heeft binnen de (sportieve) situatie de plicht de gymnast te beschermen tegen schade en misbruik door derden.

7.1.13. De begeleider geeft de gymnast geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen financiële beloning of geschenken van de gymnast, die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering.

7.1.14. De begeleider respecteert feiten die aan hem zijn toevertrouwd. Er worden slechts mededelingen aan derden gedaan, indien mogelijk in overleg met de gymnast, als de begeleider ervan is overtuigd dat de belangen van de gymnast of zijn omgeving hiermee zijn gediend.

7.1.15. De begeleider ziet er actief op toe dat deze regels door iedereen, die is betrokken bij de gymnast, worden nageleefd. Hij neemt passende maatregelen als hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels.

7.1.16. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.